Domů   hlucinsko-ovoce@centrum.cz

Ovocnářství a včelařství
 

O včelařství

Je nemnoho lidských řemesel tak pevně svázaných s přírodou jako je včelařství. Včelaření patří mezi nejušlechtilejší činnosti člověka. Však také včelaření provozují lidé, kteří mají schopnost porozumět životním potřebám včelího společenství a přírodě.

Mezi včelaři se setkáváme s krásnými barevnými včelíny, ale včelaři mnohdy zapomínají na ozelenění okolí včelínu. Zeleň má význam nejen estetický a krajinotvorný, ale i hygienický, vyrábí kyslík, poskytuje stín, uklidňuje a osvěžuje. Včelám zejména na jaře poskytuje pastvu a zde platí: „čím blíže, tím lépe“. Rovněž z keřů a stromů lze v okolí včelínu vysadit živý plot, který chrání včelín a zahradu před nevítanými návštěvníky, usměrňuje let včel a chrání lidi a zvířata před útoky včel.

Opylovací činnost včel

Způsob, jakým vznikají plody se semeny u rostlin, které vytvářejí semena k svému rozmnožování, byl pro lidstvo dlouho tajemstvím. Až do doby kdy člověk pochopil pohlavnost rostlin. Teprve až Camerarius (1665-1721) dokázal na základě průkazných pokusů, že má-li vzniknout semeno, musí se pyl dostat do semeníku k vajíčkům. Dokázal tak pohlavnost květů.

Pyl dosahuje semeníku nejrůznějším způsobem, aby se setkaly samčí a samičí buňky a tím došlo k oplodnění. Pyl může být přenášen větrem (zoogamie), vodou a živočichy (zoofilie). Nás bude zajímat hlavně přenášení pylu hmyzem, což je v naších podmínkách hlavní živočišný opylovač. Tyto rostliny pak nazýváme hmyzosnubnými.

Hmyzosnubné rostliny mají většinou květy barevné, více méně nápadné a často vonící. Hmyz je lákán jak barvou, tvarem květů a květenství, tak i vůní, ale především sladkým nektarem, které vylučují zvláštní ústrojí – nektarie. Ty jsou uloženy nejčastěji v květech nebo jejich těsném sousedství. Při létání z květu na květ hmyz mimovolně přenáší pyl, který ulpí na jejím těle, z jedné rostliny na druhou. Pyl, který se pak zachytí na lepkavé blizně pestíku, prorůstá čnělkou až do semeníku k vaječníkům.

 

Nejvíce rostlin je hmyzosnubných a to až 78% druhů a 22% je větrosnubných. Co však do množství a počtu rostlin je poměr opačný. Nejpočetnější jsou rostliny větrosnubné (až 80%) daleko před hmyzosnubnými (20%).

Hmyz je nejrozšířenější skupinou zvířat na zemi, a to jak bohatstvím forem tak i jejich počtem. Je vhodným opylovačem pro své malé rozměry a pohyblivost. Mezi rostlinou a hmyzem vznikl tak podivuhodný biologický svazek, že jsou spjaty více méně volnějšími nebo pevnějšími pouty.

 

Odkud je včela medonosná

Včelu medonosnou Apis mellifera řadíme mezi eutrofní hmyz, který je dokonale přizpůsoben k návštěvě květů. Jeho tělesné i pudové vybavení je zaměřeno k dokonalému využití květů. Včela medonosná má ve srovnání s jinými opylovači několik specifických vlastností, které z ní činí nejlepšího opylovače z říše hmyzu.

Tím, že žije ve velkých společenstvích, tak může být k dispozici jako opylovatel v kteroukoliv dobu během vegetace a to vždy v dostatečném množství. Tuto vlastnost nemají ani čmeláci ani jiné druhy včel (včely samotářky). Pro ovocné stromy a další rostliny kvetoucí na jaře je proto včela medonosná téměř výlučným opylovačem.

Rovněž naprostou ojedinělou vlastností včely medonosné je její tzv. florokonstantnost, tj. věrnost jednomu druhu květů. To je nutné chápat tak, že včela jako jedinec létá na jeden druh rostlin tak dlouho, dokud se v přírodě nevyskytuje zdroj hodnotnější. Včela nikdy nenavštěvuje současně dva či více druhů rostlin. Stane-li se, že v blízkosti úlu kvetou dva druhy rostlin, z niž jedna vylučuje nektar ráno a druhá odpoledne, může táto včela využívat v průběhu dne oba zdroje, ale nikdy ne současně. Včely se totiž mohou stát věrnými jen zdrojům efektivním. Toto je výhodné i pro rostliny, neboť dochází rychleji a účinněji k jejich opylení. Včela medonosná je tak díky své florokonstantnosti přímo předurčena k opylování zemědělských kultur a ovocných stromů.

Bylo však zjištěno, že mezi jednotlivými plemeny včel existují v míře florokonstantnosti jisté rozdíly. Jako nejvíce florokonstantní byla označena Apis mellifera carnica.

Další její vynikající vlastností jako opylovače je její ovladatelnost. Tímto se míní možnost kočování což umožňuje zajištění opylení požadované plodiny.

 

_________
Autor: Karel Ostárek

zpět na seznam
 

Ke stažení

Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku

Pěstování ovocných stromů a keřů - vzdělávací texty

 

Aktuality

Náš projekt s posledním kurzem oficiálně končí, nadále můžete využívat jeho výsledky uveřejněné v několika rubrikách a stahovat vzdělácací texty

 

OVOCNÁŘSKÝ Kvíz

Zúčastněte se a vyhrajte některou z hodnotných cen (ovocnářské nářadí, publikace a další). Stačí zodpovědět správně více než polovinu otázek.

 

Autorský kolektiv

 
©2012 | webadmin&design